Програма розвитку кафедри історії права та держави від кандидата на посаду завідувача кафедри Захарченка Петра Павловича на 2019 -2024 рр.

              Розвиток кафедри історії права та держави, як базового структурного підрозділу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Університет) ґрунтується на положеннях Закону України «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актах, Статуту Університету. Програма розвитку кафедри узгоджується зі Стратегічним планом розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2018-2025 рр., затвердженим Вченою радою Університету 25 червня 2018 року.  На підставі цих нормативно-правових актів кафедра проводить освітню, методичну, наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей.  На кафедрі проводяться заняття з таких дисциплін: Історія держави і права зарубіжних країн; Історія українського права для ОР «Бакалавр»; Історія європейської юстиції; Конституційне порівняльне право країн Європейського Союзу для ОР «Магістр» тощо.

Концепція освітньо-наукової та інноваційної діяльності кафедри історії права та держави

Місія кафедри: забезпечити якісний рівень підготовки юристів ОР «Бакалавр» та  ОР «Магістр»  у контексті вирішення актуальної проблеми інтеграції української системи юридичної освіти у наднаціональні освітні простори без втрати національних здобутків і переваг у підготовці юристів  високої кваліфікації, здатних до мобільності у швидко змінюваних умовах ринку праці.

                       Завдання кафедри:

 1. Актуалізувати та активізувати вивчення історико-правових дисциплін: Історії українського права, Історії держави і права та Порівняльного правознавства в рамках парадигми трансдисциплінарності, яка оголошена ЮНЕСКО орієнтиром вищої освіти у XXI ст.
 2. Забезпечити інтеграцію базових знань, необхідних для набуття кваліфікаційних навичок майбутніми фахівцями-юристами, які на основі відповідних методик (адекватних парадигмі трансдисциплінарності) мають бути трансформовані в навчальний процес.
 3. Відповідно до зазначеного, забезпечити розроблення навчальних (робочих) програм за напрямами освітньої діяльності кафедри у формі дискурсивного дослідницького проекту, до розробки якого мають залучатися знання  з різних галузей юридичної науки: філософії права, соціології права, історії права, у тому числі, історії українського права, історії держави та права, теорії права та галузевих юридичних наук.
 4. Здійснювати інноваційну роботу шляхом проведення наукових досліджень за напрямами діяльності кафедри та інтегрувати наукові здобутки у навчальний процес.
 5. Залучати талановитих студентів до науково-дослідницької діяльності шляхом участі у конференціях та видання за результатами їх проведення збірників праць; сприяти їх участі у різноманітних освітніх і наукових конкурсах; допомагати у підготовці наукових робіт та їх публікацій у наукових фахових виданнях тощо.
 6. Готувати навчально-методичну літературу, яка допоможе студентам трансформувати історико-правові знання у простір вирішення актуальних проблем правової діяльності і юридичної практики.
 7.  В межах функціональних завдань кафедри, як базового структурного підрозділу юридичного факультету Університету,  створити умови для викладацької і наукової мобільності викладачів кафедри в межах європейського освітнього простору.
 8. Проводити виховну роботу, спрямовану на формування особистостей з громадянською позицією, високим рівнем інтелекту, стратегічним мисленням і здатністю до мобільності   в швидко змінюваних умовах на ринку  праці.  

Впровадження в життя вище перерахованих завдань покладається на   науково-педагогічний колектив,  магістрів і аспірантів кафедри.

Перспективні стратегічні напрями Програми розвитку кафедри

Основне стратегічне завдання кафедри – органічно поєднати освітню,  наукову та інноваційну  діяльність

Освітня діяльність кафедри і надалі буде реалізована шляхом:

 • читання курсів лекцій, проведення семінарських (практичних) занять, організації самостійної роботи студентів, підготовки і поширення в студентському середовищі (за рахунок, переважно електронних засобів отримання інформації) базового фонду лекцій та навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін кафедри із залученням новітніх наукових досягнень національного і світового рівнів;
 • організації конференцій, круглих столів, семінарів з проблем сучасної правової освіти;
 • зміни змісту навчальних програм з історико-правових дисциплін у напрямку проблемного або проблемно-хронологічного вивчення матеріалу.
 • шляхом підготовки посібника чи курсу лекцій з «Історії держави і права зарубіжних країн», який в останнє видавався на кафедрі у 1997 р. (відповідальна: доктор юридичних наук, доцент Мацелюх І. А.).

В освітній діяльності  всі зусилля колективу кафедри будуть спрямовані на реальне впровадження  Болонського процесу в практику набуття кваліфікаційних  знань, навичок і умінь студентів.

Моя діяльність в цьому напрямку, як завідувача кафедри, вбачається в наступному:

а) перетворити кафедру в експериментальний   центр  (на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка)  з впровадженню реальних вимог Болонського процесу щодо викладання навчальних дисциплін на кафедрі та навчання фахівців-юристів, здатних до мобільності  в сфері професійної діяльності.

Для виконання цього завдання необхідно:

 1. Зусиллями колективу кафедри створити і реалізувати науковий проект шляхів формування і забезпечення індивідуального творчого підходу до навчання як умови інноваційної підготовки майбутніх спеціалістів на молодших курсах факультету.
 2. Організувати  та скоординувати дослідження у сфері методології історико-правової науки,  розроблення і впровадження інноваційних авторських методик викладання юридичних дисциплін історико-правового циклу, напрацювання принципово нових підходів до сучасної підготовки правників у системі правничої освіти України в рамках Болонського процесу.
 3. Фінансове забезпечення проектів : за рахунок коштів тих державних і приватних інституцій, що зацікавлені в розробленні актуальних і витребуваних історико-правових проблем, що перегукуються з практичною діяльністю названих установ (наприклад, КМДА зацікавлена в розробленні проблем історії самоврядування та інститутів демократії, що започаткували себе за доби раннього середньовіччя). З цього приводу мною відбулася зустріч з представниками депутатського корпусу та спрямовані листи від 18 грудня 2019 р. Київському міському голові В. Кличку та секретарю Київської міської ради В. Прокопіву. У разі успіху проєкту, відповідальний: кандидат юридичних наук, доцент О. Й. Вовк.

б) Здійснити  заходи по впровадженню наукових результатів, отриманих в рамках виконання вище зазначених проектів, в навчальний процес.

Для виконання цього завдання  передбачається:

 • Розробити критерії поточного рейтингу студентів за дисциплінами семестрів, зрозумілі як для викладача, так і для студента;
 • Розробити науково і методично обгрунтовані вимоги  до модульних робіт студентів-бакалаврів молодших курсів та магістрів і до дипломних проектів магістрів;
 • Модернізувати існуючу на базі сторінки кафедри електронну бібліотеку наукових і науково-методичних праць шляхом розміщення новітніх і актуальних для навчального процесу праць науково-педагогічних працівників  кафедри.
 • З метою підвищення фахової підготовки національно орієнтованих здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право»  ОР «Бакалавр»  добитися дозволу на відновлення нормативної дисципліни «Українське звичаєве право» (за вибором)   шляхом внесення змін до загального навчального  плану.
 • З метою підвищення фахової підготовки студентів та наближення ОР «Бакалавр» до світових стандартів юридичної освіти,  запровадити на 4 курсі юридичного факультету  ОР «Бакалавр» додаткову спеціалізацію «Правові традиції країн світу»  та відповідних спецкурсів. Ця спеціалізація в умовах глобалізації та геополітики є однією з найактуальніших та найперспективніших для проведення як наукових досліджень, так і фахової підготовки юристів.
 • З урахуванням існуючої на кафедрі спеціалізації запровадити на четвертому курсі ОР «Бакалавр» юридичного факультету нормативний курс «Вступ до порівняльного правознавства», де висвітлити історію становлення, методологію науки, структурні елементи курсу для усвідомленого вибору студентами юридичного факультету, які вступають до магістратури спеціалізації «Порівняльне правознавство» та отримання ними повної інформації  про зміст  дисциплін, що викладаються на кафедрі історії права та держави та про їх значення в системі фахової підготовки юристів. 

Наукова діяльність кафедри буде здійснюватися шляхом:

 • формування інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей, зокрема таких, як здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, зокрема дослідницько інноваційної діяльності, знання основ історико-правових та порівняльно-правових наукових досліджень, уміння розкрити сутність проблемної ситуації, сформулювати предмет, мету і завдання дослідження та володіти методикою системних досліджень щодо обраного фаху.
 • забезпечення інтегрованої єдності елементів наукового пошуку та наукової творчості, що є невіддільними складовими у викладанні (для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти) кожного предмета – в лекціях, практичних заняттях, семінарах, та при проходженні виробничої практики.

      Моя діяльність в цьому напрямку, як завідувача кафедри, вбачається в такому:

 • На базі кафедри створити постійно діючий методологічний семінар з проблем історико-правових та порівняльно-правових досліджень для обміну досвідом між професорами та викладачами, які займаються науковою діяльністю на юридичному факультеті Університету та юридичних факультетах вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів.
 • Забезпечити умови підвищення рівня і продуктивності наукових досліджень та створити механізм забезпечення наукових публікацій  в   академічних журналах на основі бази даних Scopus для кожного члена науково-педагогічного колективу кафедри. 
 • Залучати науковців кафедри до розробки і реалізації державних та регіональних програм дослідження з історії українського права, українського звичаєвого права, історії міського самоврядування в Україні тощо. З цією метою долучитися кафедрі або окремим її членам до проєкту, започаткованого 23 жовтня 2019 р. Розпорядженням Голови Верховної Ради України №350 під назвою «Скарбниця пам’яток українського права», до складу Редакційної ради якої входять три представники КНУ імені Тараса Шевченка (Ректор Губерський Л. В., професор Захарченко П. П. і професор Мірошниченко М. І.).
 • Посилення співпраці з профільними кафедрами або кафедрами із суміжними інтересами провідних ВНЗ України (Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого, КНУВС, Львівським національним університетом імені І. Я. Франка та іншими).
 • Створення на базі кафедри електронного видання під назвою «Літопис українського права», в якому мають публікуватися правові джерела для їхнього подальшого вивчення та аналізу в рамках семінарських та практичних занять, а також з метою публікації найкращих наукових досягнень студентів та викладацького складу.

 Міжнародна діяльність кафедри 

Виходячи з того, що розвиток співпраці з міжнародними організаціями, є важливою складовою професійного і особистісного зростання науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів, здійснення євроінтеграційного процесу й реалізації принципів Болонської декларації, приділяти цій ділянці постійну увагу, зокрема:

 • налагодження контактів із міжнародними і зарубіжними організаціями, навчальними закладами і науковими установами з метою вивчення і поширення найкращого світового досвіду підготовки правників найвищої кваліфікації;
 • розширювати участь науково-педагогічних працівників кафедри, магістрів і аспірантів у проектах і програмах міжнародних організацій та співтовариств.
 • проводити і брати участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, форумах тощо.
 • розробити і забезпечити постійний механізм інформування науково-педагогічного колективу, магістрів та аспірантів кафедри з питань міжнародних програм, конкурсів, грантів тощо.
 • за допомогою існуючих організацій, які займаються пошуковою роботою майбутніх студентів для українських ВНЗ в країнах євразійського освітнього простору (тісні контакти склалися, зокрема, з ТОВ «Ukrainian Edukation»), забезпечувати потребу кафедри студентами-магістрами та аспірантами із названих держав (у минулому році за їхньої ініціативи вступив на кафедру один аспірант із КНР (отримав освіту у США), що пише роботу англійською мовою, а в цьому році плануються два магістри із КНР).
 • для залучення абітурієнтів для вступу на кафедру історії права та держави, використовувати потенціал випускників Університету із числа іноземців, які бажають виконувати волонтерську місію по підбору кадрів для нашого навчального закладу.

 Виховання, розвиток і соціалізація студентів

Кафедра має забезпечити умови формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурного розвитку, підготовлена до життя  у постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі.

Розвиток потенціалу і організаційних можливостей кафедри в цьому напрямі передбачає:

 • Орієнтацію пріоритетів освіти на послідовну гуманізацію навчально-виховного процесу, на європейські гуманістичні цінності і виміри.
 • Взаємодію колективу кафедри із сім’ями студентів у напрямку як профорієнтаційної, так і виховної роботи.
 • Реалізацію Національної концепції забезпечення розвитку й соціалізації молоді.
 • На кафедрі і надалі буде працювати творча студія «Образ права»

  Кадрова політика

Полягає у забезпеченні умов для підвищення кваліфікації викладачів; кількісного і якісного зростання кадрового потенціалу кафедри історії права та держави. Реалізації зазначених завдання передбачає здійснення наступних заходів:

 • створення сприятливих умов для наукової діяльності викладачів кафедри, в тому числі шляхом сприяння у підготовці дисертаційних досліджень членами кафедри та проходження стажувань у інституціях за профілем наукових досліджень.
 • сприяння публікаційної активності викладачів кафедри, у тому числі у виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах, популяризація наукового доробку кафедри.

 

 

Доктор юридичних наук, професор                                     Захарченко П. П.

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua