Лекція визнаного фахівця у сфері права інтелектуальної власності Елеонори Розаті для студентів юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (13 квітня 2019 року)

Нещодавно 13 квітня 2019 року кафедра інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, ГО «Клуб інтелектуальної власності», Центр з інтелектуальної власності, Американський центр загального права (ACLC) та НДІ інтелектуальної власності НАПрН України організували для студентів юридичного факультету лекцію визнаного фахівця у сфері права інтелектуальної власності Елеонори Розаті.

Презентацію італійського юриста була присвячено актуальному і гучному питанню розгляду особливостей нової Директиви про авторське право на єдиному цифровому ринку (Directive on Copyright in the Digital Single Market).

По-перше, було розглянуто яким чином в Європі реалізується стратегія Єдиного цифрового ринку (Digital Single Market Strategy (DSMS)), в тому числі питання авторського права, що стоять на ранніх стадіях проектів оцифрування.

Також було сфокусовано величезну увагу на змісті даної Директиви. Таким чином, Елеонора Розаті конструктивно розглянула положення статті 17 стосовно Інтернет-провайдерів (UUC platforms), зокрема, питання щодо відповідальності, обов’язкового ліцензування, прав користувачів, пом’якшувальних заходів та виключень.

Глибоко проаналізовані спікером були також положення статті 13 щодо прав видавців преси, зокрема, стосовно суміжних прав видавців, виключень у вигляді наукових журналів і блогів та діяльності постачальників інформаційних соціальних послуг.

Особливо цікавим для слухачів став розгляд статей 3 і 4 стосовно інтелектуального аналізу тексту та даних (text and data mining (TDM)). В аспекті цього Елеонора Розаті здійснила аналіз щодо отримання інформації з великих обсягів тексту та даних. Так, італійський юрист зазначила, що для здійснення інтелектуального аналізу тексту та/або даних і вилучення знань (попередня обробка; вилучення інформації; виявлення закономірностей і вилучення подій) необхідно здійснити доступ до контенту та вилучення та/або копіювання матеріалів. Також особливо корисним став порівняльний аналіз підходів до TDM в ЄС та США.

Відомий професіонал у сфері права інтелектуальної власності звернула увагу студентів на нові обов’язкові винятки та розглянула питання щодо збереження культурної спадщини. Також Елеонора Розаті компетентно роз’яснила для слухачів лекції значення такого поняття як «Value gap» та розповіла про механізми повторних переговорів та прозорість в аспекті контрактів.

На протязі виступу та після його закінчення слухачі поставили величезну кількість питань щодо сфери авторського права, зокрема, стосовно забезпечення балансу між правами власників та справедливим використанням приватними та іншими особами.

Отже, лекція Елеонори Розаті була сприйнята студентами юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка з величезним захопленням завдяки високому професіоналізму спікера та подачі свіжого та актуального матеріалу, який відповідає останнім тенденціям у сфері авторського права. Креативність виступу з презентацією була укріплена використанням прикладів щодо особливостей регулювання онлайн-контенту, наприклад, щодо функціонування каталогу для пошуку .torrent-файлів «The Pirate Bay». Таким чином, лекція доцента кафедри права інтелектуальної власності Саутгемптонського університету надихнула усіх слухачів на нові творчі дослідження та відкриття в сфері права інтелектуальної власності.

A lecture by Eleonora Rosati, a well-known specialist in the field of intellectual property rights for students of the Law Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv (April 13, 2019)

On April 13, 2019, Eleonora Rosati, well-known specialist in the field of IP law, delivered a lecture for students of Law Faculty. Event was organized jointly by Department of Intellectual Property of the Law Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv NGO "Intellectual Property Club", the Center for Intellectual Property, American Common Law Center at Taras Shevchenko Faculty of Law, and the Intellectual Property Research Institute of the National Academy of Law Sciences of Ukraine. -

In her lecture, Ms. Rosati has covered questions on urgent and up to date provisions of the new EU Directive on Copyright in the Digital Single Market.

It was examined how Europe's Digital Single Market Strategy (DSMS) is being implemented, including copyright issues in the early stages of digitization projects.

Also, attention was focused on the scope of this Directive. Thus, Eleanora Rosati has constructively considered the provisions of Article 17 regarding Internet Service Providers (UUC platforms), in particular, issues of liability, compulsory licensing, user rights, mitigating measures and exceptions.

The speaker has also deeply analyzed provisions of article 13 on the rights of press publishers, in particular regarding the related rights of publishers, exclusions in the form of scientific journals and blogs, and activities of providers of information society services.

Particular interest to listeners was held to the consideration of articles 3 and 4 concerning the intellectual analysis of text and data mining (TDM)). In the aspect of this, Eleanora Rosati analyzed the acquisition of information from large volumes of text and data. In this context, it was noted that access to content and the extraction and/or copying of materials had to be made for intellectual analysis of text and/or data and knowledge extraction (preliminary processing, extracting information, identifying regularities and removing events). A comparative analysis of approaches to TDM in the EU and the US has also been particularly useful.

Speaker has drawn students' attention to the new mandatory exceptions and has addressed issues related to the preservation of cultural heritage. Also, Eleanora Rosati has competently explained to the audience the significance of such a concept as "Value gap" and told about the mechanisms of secondary negotiations and transparency in the aspect of contracts.

The audience has raised a lot of questions regarding the scope of copyright, in particular regarding the balance between private interest of rightsholders and public interest of society.

Students of the Law Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv welcomed Eleonora Rosati’s Lecture. The creativity of the presentation was strengthened by the use of examples of the peculiarities of regulating online content, for instance, on the functioning of the provider for searching the .torrent files The Pirate Bay.

Thus, the lecture by the associate professor of the Department of Intellectual Property at the University of Southampton has inspired all the students for conducting new creative research and discoveries in the field of intellectual property law.

IMG 8164

57032156 2363845680502158 2073256202124394496 n

IMG 8162

IMG 8165

IMG 8163

IMG 8161

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua