Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2020 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії

в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

в 2020 році

 

Затверджено рішенням Вченої ради

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 2 грудня 2019 року

 

 

§ 1.  Вимоги до рівня освіти вступників

 

До аспірантури на очну (денну) та заочну форми навчання для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи (до ад’юнктури на денну форму навчання –  офіцери Збройних Сил України віком до 45 років, що перебувають на дійсній військовій службі), які здобули освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Вступники до ад’юнктури  повинні мати досвід практичної роботи у військах на відповідних посадах не менше двох років після закінчення вищого навчального закладу.

Відповідно до Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 24 липня 2015 року за № 802, університет має право затверджувати індивідуальні умови прийому для відбору талановитої молоді на всі рівні вищої освіти, а також установлювати плани прийому відповідно до сфер і спеціальностей в межах державного замовлення.

Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) університету здійснюється за рахунок:

 • видатків державного бюджету (підготовка в ад'юнктурі здійснюється за рахунок коштів Міністерства оборони України);
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
 • за ваучерами;
 • юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення. Зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень.

 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійний обсяг та нормативні терміни навчання для здобуття ступеня доктора філософії подано у Додатку 1.

Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують академічну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти та ад'юнкти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних (за наявності місць).

 Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки незалежно від форми навчання.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

 

§ 2.  Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Порядок роботи Приймальної комісії (на факультетах та в інститутах): щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1700.
 2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури/ад’юнктури очної (денної) та заочної форм навчання проводяться в такі строки

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

25 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів

4 вересня 2020 року о 1700

Строки проведення вступних іспитів

10 вересня – 21 вересня

2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 1 жовтня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб,

за рахунок цільових державних кредитів

До 1 жовтня 2020 року

Початок навчання в аспірантурі (ад'юнктурі)

1 жовтня 2020 року 


 1. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури юридичного факультету очної (денної) та заочної форм навчання проводяться в два етапи:

 

Етапи

вступної

кампанії

Строки проведення етапів у кожному періоді

І-ий етап

ІІ-ий етап

Початок прийому заяв і документів

02 березня 2020 року

25 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів

13 березня 2020 року

о 17-00

4 вересня 2020 року

о 17-00

Строки проведення вступних іспитів

17 березня – 23 березня 2020 року

10 вересня – 21 вересня 2020 року

Форми навчання

Денна/заочна

Денна/заочна

Джерела фінансування

За рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

За державним замовлення; за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

Затвердження рейтингів вступників та зарахування їх на навчання

26 березня 2020 року

25 вересня 2020 року

Початок навчання в аспірантурі

01 квітня 2020 року

01 жовтня 2020 року

 

§3. Порядок прийому заяв і документів

 1. Вступники до аспірантури (ад'юнктури) подають особисто такі документи:
 • заяву на ім’я ректора університету (для ад'юнктів – рапорт);
 • особовий листок з обліку кадрів (для ад’юнктів – службову картку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особа, яка подає до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою факультету/інституту рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).

 До вступу в ад’юнктуру вступники додатково подають (наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 року № 115 «Про затвердження особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України):

 • рекомендацію з місця служби;
 • службову характеристику;
 • висновки відповідних військових рад (атестаційних комісій);
 • витяг з резерву;
 • довідку про штатно-посадову категорію.
 1. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.
 2. Вступники до аспірантури можуть одночасно подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності, а також на денну та заочну форми навчання.

У випадку, коли вступник до аспірантури подав документи на дві різні спеціальності - вступні випробування складаються на кожну із обраних спеціальностей окремо.

У випадку, коли вступник до аспірантури подав документи на різні форми навчання за однією спеціальністю – вступні випробування складаються на одну із обраних форм навчання, а на іншу – перезараховуються.

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного замовлення він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів.

Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру/ад’юнктуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

 1. Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури та ад’юнктури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Вимоги до дослідницьких пропозицій формують факультети/інститути відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності і затверджуються вченими радами факультетів/інститутів.

Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням факультету/інституту) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова. 

 1. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури (ад’юнктури) за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

  

§ 4.  Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

 

 1. Вступники до аспірантури (ад’юнктури) університету складають вступні іспити:
 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • додаткові вступні випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури/ад’юнктури з іншої галузі знань або спеціальності, ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
 • з іноземної мови (англійської, німецької, французької) за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури/ад’юнктури наступна: додаткове випробування, іноземна мова, випробування зі спеціальності.

 1. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит (крім програм, для яких іноземна мова є фахом), оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав». При цьому:
 • мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60балів;
 • до протоколу з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль), якщо вступник отримав оцінку нижчу, ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо вступник отримав 60 або більше балів;
 • вступник, який на вступному іспиті з іноземної мови набрав оцінку 0 (нуль), вибуває з конкурсного відбору;
 • іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня В2 – С2.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів В2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні В2 – С2, проводять предметні комісії з іноземних мов до початку вступних випробувань.

Рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає предметна комісія з іноземної мови. Це рішення оформляється відповідним протоколом вступного іспиту з іноземної мови. Вступник, якому відмовлено у зарахуванні іспиту за сертифікатом, має право складати іспит з іноземної мови на загальних підставах.

Програми вступних іспитів з іноземних мов розробляються відповідними кафедрами іноземних мов, затверджуються рішенням вчених рад факультетів/інститутів  і оприлюднюються на їх сайтах за чотири місяці до початку вступної кампанії.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів В2 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури/ад’юнктури, подано у Додатку 2.

 1. Вступникам, які вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі знань або спеціальності, ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі. Програми додаткових вступних випробувань розробляються факультетами/інститутами і затверджуються рішенням вчених рад факультетів/інститутів.

 1. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури та ад’юнктури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.
 2. Програми вступних іспитів зі спеціальностей формують факультети/інститути, затверджуються вченими радами факультетів/інститутів і оприлюднюються на їх сайтах за чотири місці до початку вступної кампанії. 
 3. Не допускається перескладання або повторне складання будь-якого із вступних іспитів.
 4. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних  іспитів в аспірантуру (ад'юнктуру), надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
 5. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури (ад’юнктури), формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ДБ, де:

 • ВІС– результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.
 1. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури та ад’юнктури нараховуватиме предметна комісія факультету/інституту по прийому вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 3.
 2. Зарахування на загальних підставах відбуватиметься за сумою балів, отриманих за вступний іспит зі спеціальності та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.
 3. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за рахунок державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.
 4. Конкурс серед вступників до аспірантури (ад’юнктури) на факультетах/інститутах проводиться за спеціальностями.
 5. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
 6. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

 

§ 5. Право на першочергове зарахування

 1. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури (ад'юнктури) матимуть вступники:
 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні В2 – С2.

§ 6.  Зарахування на навчання 

Рейтинговий список вступників до аспірантури та ад’юнктури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії інституту/факультету та/або на веб-сторінці.

  

 

Додаток 1 до Правил прийому 
в аспірантуру для здобуття ступеня доктора філософії
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2020 році

 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується

прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії

 

Адреса

факультету/інституту

телефон

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-наукова програма (ОНП)

Ліцензійний обсяг

Нормативний термін навчання

Вартість навчання

(за один рік)

Форма навчання

Шифр

Назва

Код

Назва

Денна/

заочна

денна

заочна

денна

заочна

Механіко-математичний факультет

проспект академіка Глушкова, 4-е,

тел. 259-08-60

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.mechmat.univ.kiev.ua/

11

Математика та статистика

Mathematics and statistics

111

Математика

Mathematics

ОНП: Математика

Program: Mathematics

30

4

4

 

 

112

Статистика

Statistics

ОНП: Статистика

Program: Statistics

10

4

4

 

 

113

Прикладна математика

Applied mathematics

ОНП: Прикладна математика

Program: Applied mathematics

10

4

4

 

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

проспект академіка Глушкова, 4-д,

тел. 259-01-49

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://csc.knu.ua/en/

11

Математика та статистика

Mathematics and statistics

113

Прикладна математика

Applied mathematics

ОНП: Прикладна математика

Program: Applied mathematics

30

4

4

 

 

12

Інформаційні технології

Information technologies

121

Інженерія програмного забезпечення

Software Engineering

ОНП: Інженерія програмного забезпечення

Program: Software Engineering

10

4

4

 

 

122

Комп’ютерні науки

Computer Science

ОНП: Комп’ютерні науки

Program: Computer Science

20

4

4

 

 

124

Системний аналіз

System Analysis

ОНП: Системний аналіз

Program: System Analysis

30

4

4

 

 

Факультет інформаційних технологій

вул. Богдана Гаврилишина, 24

тел. 4814407

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://fit.univ.kiev.ua/en/

12

Інформаційні технології

Information technologies

121

Інженерія програмного забезпечення

Software engineering

ОНП: Математичне та програмне забезпечення автоматизованих і вбудованих систем

Program: Mathematical and Software of Automated and Embedded Systems

30

4

4

 

 

122

Комп’ютерні науки

Computer Science

ОНП: Комп’ютерні науки

Program: Computer Science

10

4

4

 

 

125

Кібербезпека

CyberSecurity

ОНП: Кібербезпека

Program: CyberSecurity

15

4

4

 

 

126

Інформаційні системи та технології

Information Systems and Technologies

ОНП: Інформаційні системи та технології

Program: Information Systems and Technologies

40

4

4

 

 

Фізичний факультет

проспект академіка Глушкова, 4,

тел. 526-14-78

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.phys.univ.kiev.ua/

10

Природничі науки

Natural sciences

104

Фізика та астрономія

Physics and Astronomy

ОНП: Фізика та астрономія

Program: Physics and Astronomy

40

4

4

 

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

проспект академіка Глушкова, 4-г,

тел. 526-05-73

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

https://rex.knu.ua/

10

Природничі науки

Natural sciences

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Applied physics and nanomaterials

ОНП: Прикладна фізика та наноматеріали

Program: Applied Physics and Nanomaterials

30

4

4

 

 

12

Інформаційні технології

Information technologies

123

Комп’ютерна інженерія

Computer Engineering

ОНП: Комп’ютерна інженерія

Program: Computer Engineering

19

4

4

 

 

17

Електроніка та телекомунікації

Electronics and telecommunications

172

Телекомунікації та радіотехніка

Telecommunications and Radio Engineering

ОНП: Телекомунікації та радіотехніка

Program: Telecommunications and Radio Engineering

20

4

4

 

 

Інститут високих технологій

проспект академіка Глушкова, 4-г,

тел. 526-05-73

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://iht.univ.kiev.ua/

09

Біологія

Biology

091

Біологія

Biology

ОНП: Молекулярна біотехнологія

Program: Molecular Biotechnology

15

4

4

 

 

10

Природничі науки

Natural sciences

102

Хімія

Chemistry

ОНП: Молекулярний дизайн та синтез

Program: Molecular Design and Synthesis

10

4

4

 

 

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Applied physics and nanomaterials

ОНП: Прикладна фізика та наноматеріали

Program: Applied Physics and Nanomaterials

10

4

4

 

 

Хімічний факультет

вул. Володимирська, 62-а,

тел. 239-32-09

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.chem.univ.kiev.ua/

10

Природничі науки

Natural sciences

102

Хімія

Chemistry

ОНП: Хімія

Program: Chemistry

20

4

4

 

 

ННЦ «Інститут біології та медицини»

проспект академіка Глушкова, 2,

тел. 526-54-34

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

https://biology.univ.kiev.ua/

09

Біологія

Biology

091

Біологія

Biology

ОНП: Біологія

Program: Biology

85

4

4

 

 

10

Природничі науки

Natural sciences

101

Екологія

ОНП  Екологія та охорона навколишнього середовища

15

4

4

 

 

ННІ «Інститут геології»

вул. Васильківська, 90,

тел. 521-33-38

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/

10

Природничі науки

Natural sciences

103

Науки про Землю

Earth sciences

ОНП: Геологія

Program: Geology

60

4

4

 

 

Історичний факультет

вул. Володимирська, 60,

тел. 234-09-71, 239-32-74

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.history.univ.kiev.ua/

03

Гуманітарні науки

Humanities

032

Історія та археологія

History and Archeology

ОНП: Історія та археологія

Program: History and Archeology

40

4

4

 

 

Економічний факультет

вул. Васильківська, 90-а,

тел. 259-71-82

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://econom.univ.kiev.ua/

05

Соціальні та поведінкові науки

Social and behavioral studies

051

Економіка

Economics

ОНП: Економіка

Program: Economics

60

4

4

 

 

07

Управління та адміністрування

Management and administration

071

Облік і оподаткування

Accounting and Taxation

ОНП: Облік і оподаткування

Program: Accounting and Taxation

13

4

4

 

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Finance, Banking and Insurance

ОНП: Фінанси, банківська справа та страхування

Program: Finance, Banking and Insurance

20

4

4

 

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Finance, Banking and Insurance

ОНП: Фінансовий менеджмент

(ОНП подвійного дипломування з Норд університетом, Норвегія)

 

4

4

 

 

073

Менеджмент

Management

ОНП: Менеджмент

Program: Management

15

4

4

 

 

075

Маркетинг

Marketing

ОНП: Маркетинг

Program: Marketing

20

4

4

 

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity

ОНП: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Program: Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity

15

4

4

 

 

Філософський факультет

вул. Володимирська, 60,

тел. 239-31-92

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.philosophy.univ.kiev.ua/

03

Гуманітарні науки

Humanities

031

Релігієзнавство

Religious studies

ОНП: Релігієзнавство

Program: Religious studies

10

4

4

 

 

033

Філософія

Philosophy

ОНП: Філософія

Program: Philosophy

20

4

4

 

 

034

Культурологія

Culture Studies

ОНП: Культурологія

Program: Culture Studies

10

4

4

 

 

05

Соціальні та поведінкові науки

Social and behavioral studies

052

Політологія

Political Science

ОНП: Політологія

Program: Political Science

40

4

4

 

 

28

Управління та адміністрування

Management and administration

281

Публічне управління та адміністрування

Public Administration

ОНП: Публічне управління та адміністрування

Program: Public Administration

30

4

4

 

 

Інститут філології

бул. Тараса Шевченка, 14,

тел. 239-34-89

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://philology.knu.ua/

01

Освіта/педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Education, pedagogy

ОНП: Освітні, педагогічні науки

Program: Education, pedagogy

5

4

4

 

 

03

Гуманітарні науки

Humanities

035

Філологія

Philology

ОНП: Філологія

Program: Philology

35

4

4

 

 

Інститут журналістики

вул. Юрія Іллєнка, 36/1,

тел. 483-13-55

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.journ.univ.kiev.ua/

06

Журналістика

Journalism

061

Журналістика

Journalism

ОНП: Журналістика

Program: Journalism

20

4

4

 

 

Географічний факультет

проспект академіка Глушкова, 2-а,

тел. 521-33-61

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/

10

Природничі науки

Natural sciences

103

Науки про Землю

Earth sciences

ОНП: Гідрометеорологія

Program: Hydrometeorology

15

4

4

 

 

106

Географія

Geography

ОНП: Географія

Program: Geography

40

4

4

 

 

24

Сфера обслуговування

Services

242

Туризм

Tourism

ОНП: Туризм

Program: Tourism

15

4

4

 

 

Юридичний факультет

вул. Володимирська, 60,

тел. 239-34-94

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

https://law.univ.kiev.ua/ua/

08

Право

Law

081

Право

Law

ОНП: Право

Program: Law

60

(денна)

 

40 (заочна)

4

 

 

 

4

 

 

Факультет психології

проспект академіка Глушкова, 2-а,

тел. 521-33-49

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.psy.univ.kiev.ua/ua/

01

Освіта/педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Education, pedagogy

ОНП: Освітні, педагогічні науки

Program: Education, pedagogy

5

4

4

 

 

05

Соціальні та поведінкові науки

Social and behavioral studies

053

Психологія

Psychology

ОНП: Психологія

Program: Psychology

20

4

4

 

 

23

Соціальна робота

Social work

231

Соціальна робота

Social Work

ОНП: Соціальна робота

Program: Social Work

7

4

4

 

 

Факультет соціології

проспект академіка Глушкова,4- д,

тел. 259-04-35

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.soc.univ.kiev.ua/

05

Соціальні та поведінкові науки

Social and behavioral studies

054

Соціологія

Sociology

ОНП: Соціологія

Program: Sociology

20

4

4

 

 

Інститут міжнародних відносин

вул. Юрія Іллєнка, 36/1,

тел. 481-45-72

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.iir.edu.ua/

29

Міжнародні відносини

International relation

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

International Relations, Public Communication and Regional Studies, Specialization International Relations

ОНП: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Program: International Relations

10

4

4

 

 

292

Міжнародні економічні відносини

International Economic Relations

ОНП: Міжнародні економічні відносини

International Program: Economic Relations

20

4

4

 

 

293

Міжнародне право

International Law

ОНП: Міжнародне право

Program: International Law

25

4

4

 

 

Військовий інститут (ад’юнктура)

вул. Ломоносова, 81,

тел. 521-32-89 (61-45)

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web:

http://www.mil.univ.kiev.ua/page/science

03

Гуманітарні науки

Humanities

035

Філологія

Philology

ОНП: Філологія

Program: Philology

 

4

4

 

 

05

Соціальні та поведінкові науки

Social and behavioral studies

053

Психологія

Psychology

ОНП: Психологія

Program: Psychology

 

4

4

 

 

06

Журналістика

Journalism

061

Журналістика

Journalism

ОНП: Журналістика

Program: Journalism

 

4

4

 

 

07

Управління та адміністрування

Management and administration

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Finance, Banking and Insurance

ОНП: Фінанси, банківська справа та страхування

Program: Finance, Banking and Insurance

 

4

4

 

 

08

Право

Law

081

Право

Law

ОНП: Право

Program: Law

 

4

4

 

 

12

Інформаційні технології

Information technologies

126

Інформаційні системи та технології

Information Systems and Technologies

ОНП: Інформаційні системи та технології

Program: Information Systems and Technologies

 

4

4

 

 

 

29

Міжнародні відносини

International relation

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

International Relations, Public Communication and Regional Studies, Specialization International Relations

ОНП: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Program: International Relations

 

4

4

 

 

 

 

Додаток 2. до Правил прийому в аспірантуру
для здобуття ступеня доктора філософії
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2020 році

 

Іноземна мова

Назва міжнародного екзамену

Рівень сертифіката,

що підтверджує рівень

володіння мовою

Англійська мова

(АМ)

IELTS

6.0 – 9.0

TOEFL cBT

213 – 300

TOEFL pBT

426 – 600

TOEFL iBT

79 – 120

BEC

(сертифікат з ділової AM)

Vantage, Higher

ESOL

(Кембриджські екзамени)

FCE, CAE, CPE

STANAG – 6001

(для офіцерів Збройних сил України – вступників до ад’юнктури)

CMP – 2 – 4

АМ за професійним спрямуванням

в КНУ імені Тараса Шевченка

B2 – C2

Німецька мова (НМ)

TestDaF

TDN 4 – TDN 6 

НМ за професійним спрямуванням

в КНУ імені Тараса Шевченка

B2 – C2

Французька мова (ФМ)

DELF/DALF

B2 – C2

ФМ за професійним спрямуванням

в КНУ імені Тараса Шевченка

B2 – C2

Іспанська мова

(ІспМ)

DELE

B2 – C2

ІспМ за професійним спрямуванням

в КНУ імені Тараса Шевченка

B2 – C2

Італійська мова

(ІтМ)

CILS

CILS 2, CILS 3, CILS 4

(Due, Tre, Quattro / DIT C2)

CЕLІ

CЕLІ 4 – CЕLІ 5

PLIDA

B2 – C2

ІтМ за професійним спрямуванням

в КНУ імені Тараса Шевченка

B2 – C2

Польська мова

Panstwowy Egzamin Certefikatowy z jezyka polskiego jako  obcego

В2 – С2

 

 

 

Додаток.3. до Правил прийому в аспірантуру
для здобуття ступеня доктора філософії
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2020 році

 

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури/ад’юнктури для здобуття

наукового ступеня доктора філософії

 

Навчальні та наукові досягнення

Код

Кількість балів

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху*

ДБ1

40

Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху*

ДБ2

перше місце – 15

друге місце – 10

третє місце – 5

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху*

ДБ3

перше місце – 15

друге місце – 10

третє місце – 5

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт НАН України з фаху*

ДБ4

перше місце – 15

друге місце – 10

третє місце – 5

Диплом лауреата премії НАН України для молодих учених та студентів вищих навчальних закладів за обраною спеціальністю*

ДБ5

10

Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України або у закордонному виданні (за обраною спеціальністю)**

ДБ6

10 (кожна стаття)

Стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus та інші) за обраною спеціальністю**

ДБ7

15 (кожна стаття)

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)**

ДБ8

1 (кожна теза)

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)**

ДБ9

2 (кожна теза)

Патент або авторське свідоцтво на винахід за обраною галуззю знань***

ДБ10

20

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною спеціальністю

ДБ11

3

 

* –         диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;

** –       за період не більше трьох років до моменту вступу (ДБ6 + ДБ7+ ДБ8+ ДБ9 =  в сумі не більше як 30 балів за публікації та участь у конференціях);

*** –     за період не більше трьох років до моменту вступу.

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua