Історія кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

 

SСIЕNCIA VINCEMUS !

Наукою переможемо - це кредо нашого життя, девіз нашої наукової школи

Кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури була створена наказом ректора № 112-32 від 23.02.2011р., шляхом виділення із кафедри правосуддя.

Вона є базовим структурним підрозділом юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здійснює свою діяльність за такими напрямами як: навчально-методична, науково-дослідна, підготовка професорсько-викладацького складу, наукова та виховна робота з студентами та міжнародні-наукові зв'язки.

Метою створення даної кафедри стала необхідність подальшого розвитку та поглибленого дослідження таких галузей правової науки як нотаріального права та процесу, виконавчого права та процесу і адвокатури.

Спеціалісти, об'єднані як у науковому, так і навчальному процесі за спільними напрямками досліджень, здатні на високому рівні забезпечити викладання відповідних дисциплін, спільно розробляти навчальні спецкурси, програми та на їх забезпечення - підручники , навчальні посібники тощо.

Розробка тематики дисертаційних, магістерських, дипломних досліджень та підвищення контролю за їх якістю виконання можлива на високому рівні, якщо вони виконуються на кафедрі з більш вузькою спеціалізацією.

Викладання дисциплін для магістрів та спеціалістів зумовлює необхідність узгодження викладачами матеріалу, який викладається з урахуванням останніх досягнень у певній галузі знань, а це можливо зробити шляхом обміну інформацією про останні досягнення між фахівцями у даній галузі.

Науковий потенціал кафедри здатний виконувати наукові теми, програми виходячи із її спеціалізації. Нині викладачами нашої кафедри видані ґрунтовні наукові роботи, які запроваджуються у навчальний процес та користуються значним попитом у практикуючих юристів. Такі видання - це не тільки реклама навчального закладу, а й свідчення високого рівня викладання навчальних дисциплін.

Спільність наукових та викладацьких інтересів, адекватне розуміння однієї матерії, якою є цивілістична процесуальна наука, дає можливість творчо працювати викладачам нашої кафедри над підготовкою наукових висновків та законопроектів; підручників, навчальних посібників, науково практичних коментарів, спільно обговорювати ті проблеми, які існують нині існують у практичні діяльності даних юрисдикційних органів.

Тому об'єднання наукової думки вчених, які займаються дослідженнями у галузі нотаріату, діяльності державної виконавчої служби та адвокатури дало змогу переосмислити та по новому подивитися на місце та роль нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури у системі захисту прав і основоположних свобод людини і громадянина.

Але без історії немає й майбутнього ...

Базис галузей процесуальних наук, викладання яких нині забезпечує наша кафедра заклали відомі українські вчені д.ю.н., проф. Заворотько П.П., д.ю.н., проф. Штефан М.Й., к.ю.н., доцент Штутін Я.Л. к.ю.н. Кочерянц Р.Г., к.ю.н., доцент Радзієвська Л.К., к.ю.н., доцент Дріжчана О.Г., д.ю.н. проф. Фурса, к.ю.н.доц. Омельченко М.П.

Основою, базисом таких процесуальних наук як нотаріальний та виконавчий процес є цивільних процес.

Інтенсивний розвиток цивільного процесу як науки у Київському університету почався після Великої Вітчизняної війни.

До 1964р. цивільний процес викладався кафедрою цивільного права.

Нотаріат як навчальна дисципліна викладався к.ю.н., доцентом Коваленко Т.П. , к.ю.н. доцентом Штутіним Я.Л. на кафедрі цивільного права.

Завдяки Заворотьку П.П., д.ю.н., професору, декану юридичного факультету у 1964р. була створена кафедра радянського процесуального права, яку він очолив та нотаріат як процесуальна наука почав викладатися на цій кафедрі.

Корифеями процесуальних наук є наші вчителі д.ю.н, проф. Заворотько П.П. та д.ю.н.,проф. Штефан М.Й. , які внесли істотний вклад в розвиток цивілістичних процесуальних наук. Їх праці, присвяченні питанням цивільного процесу, виконавчого провадження відомі в Україні та за її межами та є науковим підґрунтям, базисом для розвитку та подальшого вдосконалення цивільного процесу та нових галузей правової науки якими нині є нотаріальний та виконавчий процес.

Історія наукової школи нотаріату Київського університету

Перший внесок у формування науки про нотаріат зробив Кочар'янц Рафаель Гевондович, к.ю.н. , Заслужений юрист Української РСР (1924-1995р.р.). 25 червня 1973 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему: «Виникнення, розвиток і сутність радянського державного нотаріату». Опублікував більше 20 наукових праць з питань організації та діяльності нотаріату УРСР. Трудову діяльність він розпочав на посаді судового виконавця в народних судах Печерського та Подільського районів м. Києва (1951–1952р.р.), потім працював ревізором, старшим ревізором, керівником відділу нотаріату, заступником керівника Управління судових органів Міністерства юстиції УРСР (1952 ̶ 1963 р. р.), а після ліквідації Міністерства і передачі його функцій Верховному Суду УРСР – на тій самій посаді у Верховному Суді УРСР (1963 – 1967р.р.).

З лютого 1967 р. працював у Президії Академії наук УРСР, спершу на посаді старшого юрисконсульта, а з січня 1969 р. і до останніх днів життя – начальником юридичного відділу Президії Академії наук УРСР (з 1994 р. – Президії НАН України). Під організаційним і методичним керівництвом Р.Г. Кочар'янца була створена і функціонує дієва скоординована юридична служба Академії наук України, що включає відповідну службу Президії та підпорядкованих Національній Академії наук України установ, організацій та підприємств.

Паралельно в 1960-70-тих роках займався викладацькою діяльністю на юридичному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. Працюючи на кафедрі процесуального права, викладав курс нотаріату, арбітражу, цивільного процесу. Брав участь у законотворчих роботах, зокрема, в підготовці проекту Цивільного процесуального кодексу УРСР 1963 р. та Науково-практичного коментарю до нього, активно залучався до систематизації українського законодавства, зокрема, до створення Хронологічного зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР, був задіяний у розробці низки інших важливих нормативно-правових актів цивільного, цивільного процесуального, трудового законодавства.

29 квітня 1984 р. Указом Президії Верховної Ради Української РСР Кочар'янцу Р.Г. було присвоєне почесне звання Заслуженого юриста Української РСР. Нагороджений 7 бойовими медалями, а також медалями «В память 1500-летия Киева» (1982 р.), «Ветеран труда» (1985 р.), Почесною грамотою Президії Національної Академії наук України і Центрального комітету профспілки працівників Національної Академії наук України (1994 р.). Помер 17 грудня 1995 р. Похований в Києві, на Байковому кладовищі.

Великий вклад у розвиток науки та підготовку фахівців з нотаріату внесла к.ю.н., доцент кафедри правосуддя Радзієвська Людмила Костянтинівна. Вона почала працювати на кафедрі радянського процесуального права з 1964року. Радзієвська Л.К. на кафедрі викладає цивільні процесуальні науки. Під науковим керівництвом Заворотька П.П. у 1975 р. вона захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Судове виконання у Польській народній республіці». І з цього часу Радзієвська Л.К. почала викладати спецкурс «Нотаріат в Україні». Під її редакцією та у співавторстві із практикуючим нотаріусом Пасічник С.Г у 2000р. вийшов друком підручник «Нотаріат в Україні», який був удостоєний премії Спілки юристів України за «Краще юридичне видання».

Істотний вклад у розвиток цивілістичних процесуальних наук, зокрема цивільного, нотаріального та виконавчого процесу та адвокатури починаючи з 1997р. внесла д.ю.н., професор Фурса Світлана Ярославівна. Світлана Ярославівна розпочала свою наукову діяльність асистентом кафедри правосуддя та прокурорського нагляду у 1989 р. зразу ж після закінчення університету. У 1997році захистила дисертацію з цивільного процесу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення у порядку цивільного судочинства». З 1997- 2000р.р. працює доцентом кафедри правосуддя. З 1999 – 2000р.р. - заступник декана з питань зовнішніх зв'язків та науково-дослідної роботи юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1998 році даним вченим при викладанні дисципліни «Нотаріат в Україні» вперше було висловлено концепцію науки про нотаріальний процес як галузі загальної науки про право. При цьому вченим був зроблений узагальнюючий висновок про те, що законодавство має спиратися на останні наукові досягнення, але процес вдосконалення науки, як і законодавства не може закінчуватися, тобто має постійно розвиватися, але на новому рівні. Така концепція набула свого публічного оприлюднення у навчальному посібнику «Нотаріат в Україні»(1999р.). Тому перед вченими юридичного факультету університету, які займались викладанням дисципліни «Нотаріат в Україні» постало досить складне завдання, а саме: про науку нотаріального процесу говорити не тільки у її прикладному значенні, а й теоретичному, науку, яка має вирішувати проблемні питання нотаріальної діяльності, проводити аналіз законодавства та пропонувати пропозиції та зміни до нього, але на науковому рівні з розробкою певних чітко визначених пропозицій, узагальненням та аналізом нотаріальної практики. Фурсою С.Я. була висловлена думка про необхідність створення на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка магістратури за спеціалізацією «Нотаріат», доцільність існування якої аргументувалось тим, що концепція навчання нового покоління нотаріусів має складатися не із створення навчального закладу спеціального напрямку – для нотаріусів, оскільки звуження навчального процесу до вивчення суто спеціальних наук не створить більш досвідченого нотаріуса, а лише перетворить студентів такого ВНЗ на негармонійно розвинених юристів. Майбутні нотаріуси повинні знати все, що знають інші юристи, наприклад, адвокати, прокурори, але на окремому етапі навчання повинні оволодіти більш глибоко спеціальними знаннями. Цим етапом має бути навчання осіб, які бажають у майбутньому стати нотаріусами на певній спеціалізації, яка передбачала б поглиблене вивчення питань організації та діяльності нотаріату, та закріплення набутих теоретичних знань шляхом проходження студентами стажування у державних нотаріальних конторах або у приватного нотаріуса. У 1999р. Фурсою С.Я. були розроблені спецкурси для навчання студентів на даній спеціалізації. А у 2000р. на юридичному факультеті була створена магістратура з спеціалізації «Нотаріат», яка нині успішно функціонує, здійснюючи підготовку майбутніх фахівців - нотаріусів.

У 2003р. Фурса С.Я. захистила докторську дисертацію на тему «Нотаріальний процес. Теоретичні основи». Нею видано три навчальні посібники із нотаріату, монографію, присвячену питанням нотаріального процесу, а також близько 10 науково-практичних посібників та більше 150 наукових статей із означеної тематики. Монографія «Нотаріальний процес. Теоретичні основи» у 2002р. удостоєна Диплому спілки юристів. Крім того, даний вчений комплексно на науковому рівні досліджує цивільний, виконавчий процес та адвокатуру .

Історія становлення та розвитку науки виконавчого процесу

Вагомий внесок у розвиток процесуальних наук, зокрема цивільного процесу та виконавчого провадження (процесу) здійснили д.ю.н.,професор Заворотько Павло Петрович (1924-1984р.р. ) та д.ю.н. професор, Заслужений дія науки і техніки, академік НАН України Штефан Михайло Йосипович (1923-2008р.р.).

Заворотько П.П. у 1952 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відтоді він є аспірантом та викладачем кафедри держави і права юридичного факультету університету. З 1955р. - старшим викладачем цієї кафедри. З 1960р. - виконуючий обов'язки доцента кафедри цивільного права. З 1961 – 1974р.р. - декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Одночасно, з 1964р. очолює створену з його ініціативи першу в СРСР кафедру радянського процесуального права.

В 60-70-х роках читав лекції в університетах Польщі, Чехословаччини, Румунії, Югославії, США. Входив до складу делегацій УРСР на 24-й і 25-й сесіях Генеральної Асамблеї ООН.

Сфера наукових інтересів та досліджень Заворотька П.П.: теорія цивільного процесуального права, зокрема питання захисту майнових прав громадян, виконавче провадження.

Основні наукові праці Заворотька П.П.:

Монографії:

1. Судове виконання (1967р.);

2. Непозовне провадження в радянському цивільному процесі (1969р.):

3 Процесуальні гарантії виконання судового рішення (1974р.).

Навчальні посібники, підручники

1. Практичний посібник з радянського цивільного права (1966р.);

2. Особи, які беруть участь у справі (К., 1967) у співавторстві з Штефаном М.Й.:

3. Судове виконання (К.: Вид-во Київського ун-ту, 1967) у співавторстві з Штефаном М.Й.

4. Непозовне провадження в радянському цивільному процесі» (К.,1969) у співавторстві з Штефаном М.Й

5. Судове виконання.( К., 1970) у співавторстві з Штефаном М.Й.

6. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения (М.,1974).

Брав участь у розробці «Науково-практичного коментаря до Цивільно-процесуального кодексу Української РСР» (1973), Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 та ін.

Штефан М.Й. розпочав свою роботу в університеті з 1956р. на посаді юрисконсульта та із цього ж часу займається викладацькою діяльністю. З 1964р. він працює на кафедрі радянського процесуального права та у цей час захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Участь профспілок у радянському цивільному процесі». З 1965р. він є доцентом кафедри радянського процесуального права. У 1966р. отримує вчене звання доцента цієї кафедри та продовжує свою роботу над підготовкою докторської дисертації. У вересні 1973р. Михайло Йосипович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Процесуальні засобі, які забезпечують соціалістичним організаціям захист прав у цивільному судочинстві». У жовтні 1988р. йому присвоєне вчене звання професора кафедри правосуддя та прокурорського нагляду.

У 1996р Штефан М.Й. став академіком Академії правових наук України. Очолював координаційне бюро з цивільного процесу відділення цивільно-правових наук Академії. Указом Президента України 29вересня 1994р. йому було присвоєне почесне звання « Заслужений діяч науки і техніки»

Сфера наукових інтересів М.Й. Штефана: цивільний процес, зокрема цивільно-процесуальні засоби захисту прав,свобод, та інтересів громадян, прав та інтересів юридичних осіб та держави, виконавче провадження.

Він опублікував понад 150 праць, зокрема 7 монографій, 20 підручників і навчальних посібників, 3 брошури, співавтор Науково-практичного коментаря до ЦПК Молдови. Як науковий керівник підготував 9 кандидатів юридичних наук із цивільного процесу.

У співавторстві з Заворотьком П.П. підготував чотири навчальних посібника з виконавчого провадження.

Михайло Йосипович у 2000-2001р. на кафедрі правосуддя викладає спецкурс «Виконавче провадження».

У співавторстві з Омельченком М.П, Штефаном С.М. у 2001р. опублікував начальний посібник «Виконання судових рішень».

Певний внесок у розвиток науки виконавчого провадження у 1998-2000р. внесли к.ю.н., доцент Фурса С.Я., к.ю.н., доцент Омельченко М.П.

В 2010 р. за пропозицією д.ю.н., професора, в.о. завідувача кафедри правосуддя Фурси Світлани Ярославіна на юридичному факультеті створена нова спеціалізація для ОКР «Магістр» - «Виконавче право і процес».

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net