Історія кафедри екологічного права

 

Кафедра екологічного права сформована на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка шляхом реорганізації кафедри трудового, земельного і екологічного парва. Як молодий структурний підрозділ, завдяки досягненням у розвитку еколого-правової, соціально-правової освіти, здобуткам у прискореному розвитку науки екологічного права кафедра займає провідне місце на юридичному факультеті.

Кафедру було створено відповідно до наказу ректора Київського університету імені Тараса Шевченка від 15 травня 1996 року №182-32. На нових методологічних і методичних засадах оновлена кафедра реалізує традиції започатковані її попередниками – кафедрою трудового, колгоспного і земельного права (1972-1987р.р.), завідувачами якої були акад. АПрН України, проф. Янчук Василь Зіновійович та проф. Мунтян Василь Лукянович; кафедрою трудового, сільськогосподарського і екологічного права (з 1987 р.), яка згодом була об'єднана з кафедрою господарського права. В 1996-2007 р.р. – кафедру очолював акад. НАПрН України, Заслужений юрист України проф. Андрейцев Володимир Іванович, з 2007-2011р.р.– виконувала обов'язки завідувача кафедри доц. Ковальчук Т.Г. з вересня 2011 р. – кафедру очолює проф. Краснова Марія Василівна.

З часу створення кафедри запроваджується спеціалізація "Екологічне та природоресурсне право", програма навчання за якою обумовила підготовку більше пятнадцяти основних нормативних курсів та спецкурсів, більшість із яких стали новаційними у правничій освіті не тільки на рівні Київського національного університету, але й національного виміру.

Сьогодні до послуг студентства юридичного факультету підготовлені такі нормативні (обов'язкові) курси, як Екологічне право, Актуальні проблеми екологічного права.

Підготовлені спецкурси з актуальних проблем реформування екологічних та природоресурсних правовідносин, ядерного права, правового забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян, юридичної природи договорів в екологічному праві, цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду, правових форм екологічного контролю, правових проблем екологічного та ядерного страхування, юридичної відповідальності за екологічним законодавством, проблем здійснення екологічної експертизи, міжнародного екологічного права, екологічного права Європейського союзу, еколого-правових проблем у галузі енергетики, проблем дозвільної системи в екологічному праві та ін., на базі яких формується сучасна еколого-правова свідомість, культура та світогляд наших студентів, як майбутніх фахівців-правників.

За період діяльності кафедри видано десятки монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, інших навчально-методичних, науково-методичних матеріалів, наукових праць членів кафедри, серед яких доцільно виділити ті, що отримали визнання науковців-юристів, практиків, працівників правозахисних організацій, громадських правничих об'єднань України, інших країн світу.

На сьогодні основними напрямами наукових досліджень кафедри є:

– теорія екологічного права та законодавства, формування екологічної експертології; право екологічної безпеки; механізм реалізації та захисту екологічних прав громадян; забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування; державно-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки; підходи до гармонізації екологічного законодавства; правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи, проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України, правові засади гірничої концесії, правове забезпечення екологічної безпеки в процесі приватизації земель, забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України тощо;

– теорія ядерного права та законодавства, забезпечення екологічної безпеки у процесі використання ядерної енергії; забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України тощо.

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua